Leenheer B.V. is gespecialiseerd in het opstellen van beheersplannen voor onderhoud en inspectie op het gebied van brandpreventie en het verrichten van consultancy-activiteiten. Om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren beschikken wij hierdoor over beperkte persoonlijke gegevens. De wijze waarop dat gebeurt, is beschreven in dit privacy statement. Uw persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Leenheer zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Omdat deze gegevensverwerkingen van Leenheer binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Leenheer B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20124235, gevestigd aan Werkmansbeemd 8d te Oosterhout, bereikbaar op telefoonnummer +31 85 111 01 73 en per mail op info@leenheer.eu.

Functionaris Gegevensbescherming

Leenheer heeft een Functionaris Gegevensbescherming (Security Officer) aangesteld. Deze functionaris is Wil-Jan Tielemans, bereikbaar op telefoonnummer +31 85 111 01 73 en per mail op wil-jan@leenheer.eu.

Categorieën van persoonsgegevens en verwerkingsdoeleinden

Leenheer verwerkt de volgende gegevens voor de betreffende doeleinden:

Voornaam en achternaam

Voor aanmelding op terminals.

E-mailadres

Voor aanmelding op terminals.

Telefoonnummer

Voor aanmelding op terminals.

Rechtsgronden

Leenheer verwerkt persoonsgegevens als dat nodig is om een overeenkomst met een klant en/of een leverancier tot stand te brengen of uit te voeren. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een offerte gevraagd wordt, als een bestelling geplaatst wordt of als Leenheer zelf een bestelling plaatst. In zo’n geval verzoekt Leenheer waar mogelijk ook om toestemming voor de verwerking. De rechtsgrond(en) voor verwerking zijn dus (1) toestemming en/of (2) dat verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene een partij is, of geschiedt op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst.

Ontvangers

Leenheer zal in sommige gevallen persoonsgegevens delen met partijen die de betreffende gegevens in haar opdracht bewerken. Dat zijn zogenaamde bewerkers. Zij beoogt niet om daarnaast persoonsgegevens te delen met nog andere partijen, de zogenaamde ontvangers.

Doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties

Derde landen zijn alle landen buiten de EU, met uitzondering van de landen in de Europese Economische Ruimte (EER). Dit zijn Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Leenheer geeft geen persoonsgegevens door aan derde landen is ook niet voornemens om dat te gaan doen.

Bewaartermijnen

Leenheer bewaart de gegevens die door haar verzameld worden gedurende verschillende termijnen, afhankelijk van de categorie van gegevens en de wijze waarop die verzameld zijn. Gegevens die verzameld worden met het contactformulier op deze website zijn niet persoonsgebonden en worden niet opgeslagen. Deze website maakt geen gebruik van cookies, aangezien het aanmaken van een account en inloggen op deze website niet mogelijk is. Daarnaast kunnen er geen berichten worden geplaatst en/of opgeslagen worden op deze website.

Voor zover er voor bepaalde gegevens in dit statement geen concrete bewaartermijn zou zijn vastgesteld, geldt een termijn tot maximaal één jaar na afloop van (1) de duur van de relatie met de betrokkene dan wel (2) de eventuele toepasselijke wettelijke bewaartermijn. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

Rechten van de betrokkene

U kunt bij Leenheer een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw gegevens. Als Leenheer uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, kunt u die toestemming op ieder moment weer intrekken.

Voor overige vragen, of als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Security Officer Wil-Jan Tielemans, via mailadres wil-jan@leenheer.eu. Geautomatiseerde besluitvorming Er vindt bij Leenheer geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Tot slot

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Leenheer passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Van tijd tot tijd zal het nodig zijn om dit statement te wijzigen. Leenheer heeft het recht om dat te doen. Wij raden u aan om dit statement af en toe te controleren op eventuele wijzigingen.

 

Oosterhout, 31 mei 2018